ALGEMENE VOORWAARDEN VERDUYN MOTOREN

DUCATI SPECIALIST

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. Verduyn Motoren Ducati Specialist verder genoemd als Verduyn Motoren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62403516.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verduyn Motoren een (huur)overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Huurder: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid met wie Verduyn Motoren een huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4. (Huur)overeenkomst: iedere tussen Verduyn Motoren en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee
Verduyn Motoren zich heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden, de levering van producten, dan wel de
verhuur van motorfietsen of andere zaken.

5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Verduyn Motoren te verrichten werkzaamheden,
waaronder begrepen kan zijn, onderhoud en reparaties aan, en keuringen van, motorfietsen.

6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals
motorfietsen, motorkleding, helmen en andere accessoires.

7. Gehuurde: alle in het kader van een huurovereenkomst door Verduyn Motoren aan de huurder ter beschikking gestelde,
en aan Verduyn Motoren in eigendom toebehorende, zaken, waaronder motorfietsen en accessoires.

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verduyn Motoren en iedere tot stand gekomen
overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door
Verduyn Motoren, derden worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Verduyn Motoren is vrijblijvend. Verduyn Motoren is nimmer verplicht een opdracht of order te
aanvaarden c.q. een verhuurovereenkomst aan te gaan.

2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

3. Voorts kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan een aanbod van Verduyn Motoren dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verduyn Motoren niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Verduyn Motoren, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Verduyn Motoren anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand
gekomen op het moment dat Verduyn Motoren de opdracht heeft bevestigd, dan wel met instemming van de wederpartij
met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

6. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. Indien Verduyn Motoren in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij,

dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Verduyn Motoren te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Verduyn Motoren, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.

3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Verduyn Motoren ter beschikking stelt, dan wel, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben, tijdig voor afhalen ter beschikking van Verduyn Motoren staat.

4. Verduyn Motoren spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Verduyn Motoren vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Verduyn Motoren schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Verduyn Motoren de overeenkomst alsnog na kan komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

5. Indien Verduyn Motoren voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Verduyn Motoren deze gegevens
heeft ontvangen.

6. APK-keuringen worden in eigen beheer van Verduyn Motoren uitgevoerd. De wederpartij dient zich aan de regels te
onderwerpen welke door de RDW aan Verduyn Motoren worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde
steekproef, dan is Verduyn Motoren voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.

7. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt c.q. in ontvangst neemt binnen drie werkdagen nadat Verduyn Motoren hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Verduyn Motoren gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

8. Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Verduyn Motoren zonder dat de wederpartij op enige vergoeding
aanspraak kan maken.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de
opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door Verduyn Motoren gemaakte kosten en de noodzakelijkerwijs nog te maken kosten verschuldigd.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Verduyn Motoren zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Verduyn Motoren, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Verduyn Motoren de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.

3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee
in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Verduyn Motoren zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Verduyn Motoren gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Verduyn Motoren op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Verduyn Motoren de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Verduyn Motoren zal de wederpartij tijdig informeren over de
noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verduyn Motoren een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN PRODUCTEN

1. Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend producten worden verkocht en geleverd, vindt dit artikel toepassing.

2. Indien Verduyn Motoren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Verduyn Motoren te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de producten middels afhalen door de wederpartij op locatie van Verduyn Motoren.

4. Indien verzending van de producten is overeengekomen, bepaalt Verduyn Motoren, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking van de producten. De verzendkosten zullen door Verduyn
Motoren aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Verduyn Motoren hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.

6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.

7. Het is Verduyn Motoren toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is
Verduyn Motoren gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Verduyn Motoren.

2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Verduyn Motoren.

3. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Verduyn Motoren de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na oplevering aan Verduyn
Motoren te worden gemeld. Reclames met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen nadat de
wederpartij op de hoogte was van deze gebreken of redelijkerwijs van deze gebreken op de hoogte had behoren te zijn, schriftelijk bij Verduyn Motoren te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen vloeit er voor Verduyn Motoren uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Verduyn Motoren, behoudens het bepaalde in artikel 13.11, uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Verduyn Motoren is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Verduyn Motoren ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Verduyn Motoren gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is Verduyn Motoren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Verduyn Motoren op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die Verduyn Motoren ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien Verduyn Motoren de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

1. Garantie op de geleverde producten is uitsluitend van toepassing indien en voor zover dit uitdrukkelijk door of namens Verduyn Motoren op de factuur of anderszins schriftelijk is vermeld.

2. De garantie vervalt indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Verduyn Motoren kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als
gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, adviezen of overige aanwijzingen van of vanwege Verduyn Motoren.

3. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Verduyn Motoren heeft voldaan.

4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat,
onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. Verduyn Motoren streeft
ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van de
wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.

5. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen de termijnen als bedoeld in artikel 8 bij Verduyn Motoren ter zake te reclameren. Indien de reclame door Verduyn Motoren gegrond wordt bevonden en
aanspraak op garantie wordt gemaakt, zal Verduyn Motoren, te zijner keuze, de gebrekkige producten kosteloos
herstellen. Indien herstel onmogelijk is, zal Verduyn Motoren de gebrekkige producten kosteloos vervangen.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

7. Het bepaalde in dit artikel laat de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden en de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. Verduyn Motoren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Indien Verduyn Motoren bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,
respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een
zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Verduyn Motoren vermelde prijzen exclusief btw en eventuele verzendkosten van de producten.

2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de afronding daarvan, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Verduyn Motoren gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te
wijzigen.

3. Voorts is Verduyn Motoren gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de afronding daarvan openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. De consument is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na
totstandkoming van de overeenkomst en Verduyn Motoren alsnog uitdrukkelijk heeft geweigerd de overeenkomst onder
de oorspronkelijke prijscondities te willen nakomen.

4. Verduyn Motoren is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Verduyn Motoren dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.

5. De wederpartij is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op Verduyn Motoren te verrekenen met de door hem aan Verduyn Motoren verschuldigde betalingen.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt voor consumenten in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente.

7. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Verduyn Motoren voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de
wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

1. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 10 geldt als enige en algehele
schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Verduyn Motoren draagt hij geen aansprakelijkheid voor
overige door de wederpartij geleden schade. In het bijzonder draagt Verduyn Motoren geen aansprakelijkheid voor de
schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

2. Verduyn Motoren is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

3. Verduyn Motoren is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van producten krachtens de wettelijke
regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.

4. Verduyn Motoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door of namens hem verstrekte adviezen.

5. Verduyn Motoren heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Verduyn Motoren hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Verduyn Motoren vervalt.

6. Verduyn Motoren is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch
aansprakelijkheid van Verduyn Motoren bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verduyn Motoren aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verduyn Motoren toegerekend kunnen worden;

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van Verduyn Motoren
mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Verduyn Motoren wordt uitgekeerd.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verduyn Motoren één jaar.

11. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.

12. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verduyn Motoren, zal de wederpartij Verduyn Motoren vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Verduyn Motoren c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Verduyn Motoren geleverde producten.

ARTIKEL 14. | RETENTIERECHT

Verduyn Motoren is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft op te schorten totdat de vordering van Verduyn Motoren met betrekking tot die zaak volledig is voldaan inclusief rente en kosten, tenzij uitdrukkelijk betaling na afgifte van de zaak is overeengekomen.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Verduyn Motoren geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, behoudens voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht.

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Verduyn Motoren hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Verduyn Motoren of aan de door Verduyn Motoren aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Verduyn Motoren is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle
hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verduyn Motoren aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMSTEN

Het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 16 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de
huurovereenkomsten als geregeld in de artikelen 17 tot en met 23 hieronder. Ter zake van huurovereenkomsten
prevaleert, in geval van strijdigheid, het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 23.

ARTIKEL 17. | RESERVERING, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN RESERVERINGSKOSTEN

1. Reserveringen kunnen telefonisch of per email plaatsvinden. De huurder ontvangt per e-mail een kostenopgave en
aanmeldformulier, tenzij daarvan door Verduyn Motoren wordt afgeweken. De huurovereenkomst komt tot stand na
ontvangst van de reserveringskosten ter grootte van € 50,-. Voldoening van deze reserveringskosten kan contant of
middels overboeking geschieden. Overboekingen dienen plaats te vinden op rekeningnummer ING; IBAN NL52INGB0004738601 (ING 4738601).

2. Na ontvangst van de reserveringskosten door Verduyn Motoren, ontvangt de huurder een bevestiging per email. Alle
vooruitbetaalde bedragen worden geheel verrekend bij de eindafrekening. Een aan de huurder toekomend saldo wordt zo spoedig mogelijk naar hem teruggestort.

3. Indien de reservering later dan drie weken vóór de huurdatum door de huurder wordt geannuleerd, worden de
vooruitbetaalde kosten teruggestort op zijn rekening, met inhouding van € 50,- reserveringskosten. Deze
reserveringskosten kan de huurder in een later stadium alsnog gebruiken voor het huren van een motorfiets.

ARTIKEL 18. | WAARBORGSOM BIJ VERHUUR MOTORFIETSEN

1. De waarborgsom bedraagt € 750,-, tenzij de huursom € 750,- overstijgt, in wel geval de waarborgsom gelijk is aan de huursom.

2. De huurder dient de waarborgsom vóór of bij het afhalen van de motorfiets te voldoen, bij voorkeur door voorafgaande overschrijving overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.1, dan wel contant op locatie van Verduyn Motoren. De waarborgsom wordt, behoudens het bepaalde in artikel 23.7, verrekend met de eindafrekening. Bij overboekingen afkomstig van een andere bank dan ING, zal de overschrijving mogelijk langer dan 1 dag in beslag nemen. Indien Verduyn Motoren het bedrag niet heeft ontvangen, zal de huurder het bedrag alsnog contant op locatie van Verduyn Motoren moeten voldoen. Het eventuele reeds overgeboekte bedrag zal in dat geval direct na bijschrijving gerestitueerd worden.

ARTIKEL 19. | LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip van aanvang van de huur op locatie van Verduyn Motoren voor afhalen ter beschikking van de huurder.

2. Indien de huurder op het overeengekomen tijdstip niet aanwezig is om het gehuurde af te halen, is Verduyn Motoren gerechtigd het gehuurde niet langer voor de huurder gereserveerd te houden, onverminderd de verplichting van de huurder tot voldoening van de volledige overeengekomen huurprijs indien het gehuurde alsnog ter beschikking van de huurder kan worden gesteld.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de huurder het gehuurde uiterlijk op de dag dat de huur eindigt, op locatie van Verduyn Motoren weer ter beschikking van Verduyn Motoren te stellen.

4. Indien het gehuurde niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip door of namens de huurder wordt afgeleverd, is Verduyn Motoren gerechtigd voor elk uur dat het gehuurde te laat wordt teruggeleverd, € 15,- in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een uur als volledig uur wordt aangemerkt.

5. De motorfiets dient met een volle tank en in dezelfde staat te worden teruggeleverd als waarin het gehuurde aan de huurder bij aanvang van de huur is geleverd, en wel uiterlijk op het afgesproken tijdstip. Tussentijds ontstane
beschadigingen anders dan door normaal gebruik zijn voor rekening van de huurder. In geval de huurder niet zorgdraagt voor aftanken van de motorfiets, berekent Verduyn Motoren de kosten van de brandstof plus € 10,- behandelingskosten door aan de huurder.

6. Levering en teruglevering is uitsluitend mogelijk tijdens de door Verduyn Motoren kenbaar gemaakte openingstijden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Verduyn Motoren gerechtigd daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 20. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST

1. De huurovereenkomst met betrekking tot een motorfiets voorziet in een bepaald aantal vrije kilometers, bij
overschrijding daarvan wordt € 0,25 per extra gereden kilometer aan de huurder doorberekend.

2. In afwijking van artikel 12.1 zijn alle door Verduyn Motoren vermelde huurprijzen inclusief btw, exclusief brandstof, kleding en eventuele andere accessoires.

3. Wordt het gehuurde op zaterdag of zondag ter beschikking van de huurder gesteld, dan wordt geacht dat het gehuurde conform de weekendvoorwaarden als bedoeld in lid 5 van dit artikel wordt gehuurd.

4. Voor dagverhuur op maandag tot en met vrijdag geldt dat het gehuurde vanaf 8.30 uur ter beschikking van de huurder staat en dat het gehuurde voor 21.00 uur dezelfde dag moet worden teruggeleverd.

5. Voor weekendverhuur geldt dat het gehuurde vrijdags vanaf 16.00 uur ter beschikking van de huurder staat en dat het gehuurde de eerstvolgende maandag vóór 10.00 uur moet zijn teruggeleverd.

6. Voor midweekverhuur geldt dat het gehuurde dinsdags vanaf 10.00 uur te beschikking van de huurder staat en dat het gehuurde de eerstvolgende vrijdag vóór 10.00 uur moet zijn teruggeleverd.

7. Afwijkingen van de in de leden 4-6 bepaalde tijdstippen kunnen uitsluitend vooraf tussen partijen worden
overeengekomen.

8. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde is geleverd. Indien de staat van het gehuurde schriftelijk of door middel van foto’s is vastgelegd, verklaart de huurder dat hij het gehuurde conform deze beschrijving c.q. foto’s heeft ontvangen.

9. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder dient het gehuurde te gebruiken in
overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.

10. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.

11. Indien Verduyn Motoren aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

12. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verduyn Motoren niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.

13. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan Verduyn Motoren te worden medegedeeld.

14. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk ter beschikking is gesteld van Verduyn Motoren, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Verduyn Motoren, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.

15. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Verduyn Motoren in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

16. De kosten van onderhoud en herstel tijdens de looptijd van de overeenkomst, uit welke hoofde ook nodig of veroorzaakt, komen voor rekening van de huurder. Verduyn Motoren is gerechtigd in overleg controle op het onderhoud en herstel van gehuurde uit te (doen) oefenen.

ARTIKEL 21. | VERZEKERING MOTORFIETS

1. De gehuurde motorfiets is verzekerd met een eigen risico voor de huurder van € 750,-.

2. Bij schade waarbij derden betrokken zijn, dient de huurder direct de politie te verwittigen. Bij pech of schade die normaal gebruik onmogelijk maakt, dient de huurder Verduyn Motoren zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij de motorfiets wordt een groene kaart en een ART 4 slot meegeleverd. Dit slot moet bij het parkeren van de motorfiets altijd worden gebruikt, evenals het stuurslot van de motor. Tijdens de avond en nacht, tussen 19.00 uur en 8.00 uur, moet de motorfiets in een afgesloten ruimte of bewaakt worden gestald. Verzekeringspolissen liggen ter inzage bij Verduyn Motoren. Voor Ducati motoren is verzekering alleen van kracht voor bestuurders van tenminste 24 jaar oud die beschikken over een geldig rijbewijs A voor zware motoren.

ARTIKEL 22. | GEBRUIK VAN MOTORFIETSEN

1. De motorfiets mag uitsluitend worden gebruikt op openbare verharde wegen. In geen geval mag de motorfiets worden
gebruikt voor races, circuitrijden, overige wedstrijdevenementen en dergelijke. Het gebruik van een tanktas is niet
toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. Het maken van wheelies, burn outs, stoppies en overige acrobatische
toeren zijn ten strengste verboden en de daaraan te wijten extra slijtage wordt als aan de huurder toerekenbare schade aangemerkt welke voor zijn rekening komt.

2. Uitsluitend de huurder mag de motorfiets als bestuurder berijden. De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs A voor zware motoren en een geldig Nederlands paspoort of ID bewijs, beide dient de huurder mee te nemen en vóór het afhalen van de motor te overleggen.

3. Voor gebruik van Ducati motoren geldt een minimum leeftijd van de huurder van 24 jaar.

ARTIKEL 23. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Verduyn Motoren in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde.

2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor alle door Verduyn Motoren gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Verduyn Motoren om huurderving te vorderen.

3. De huurder vrijwaart Verduyn Motoren van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden
met het gebruik van het gehuurde. De huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de huurder verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan Verduyn Motoren toekomende wettelijke rechten.

5. Boetes en andere gevolgen van eventuele verkeersovertredingen zijn voor rekening en verantwoording van de huurder en worden op de huurder verhaald.

6. De huurder vrijwaart Verduyn Motoren van alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het onder zich hebben van het gehuurde, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen, en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de motorfiets, alsmede voor aansprakelijkheid van derden verband houdende met het gebruik en/of onder zich hebben van de motor.

7. De door de huurder betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van Verduyn Motoren op de huurder.